บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครืข่ายท้องถิ่น

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครืข่ายท้องถิ่น

 • ลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย

 • รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

 • สถาปัตยกรรมเครือข่าย

 • โปรโตคอลควบคุมการเข้าถึงสื่อกลาง

 • ระบบเครือข่ายท้องถิ่น

 • สรุปท้ายบท

 • แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้

ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้ 3 ประเภทด้วยกันคือ

1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่าเครือข่ายแลน เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ประเภท เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่บนระยะทางที่จำกัด เช่น ภายในอาคาร สำนักงาน ห้องทำงานที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน

2.เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างเมือง ซึ่งครอบคลุมระยะทางที่ไกลกว่าเครือข่ายท้องถิ่น ใช้ในการเชื่อมต่อสำนักงานสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน

3.เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป ซึ่งครอบคลุมระยะทางไกลที่สุด โดยปราศจากข้อจำกัดในเรื่องของระยะทาง

รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือที่เรียกว่า Network Topologies คือการแบ่งแยกการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN ในลักษณะเชิงกายภาพ (Physical Topology) โดยมี 4 รูปแบบ ดังนี้

 • - Bus Network Topology

 • - Ring Network Topology

 • - Mesh Network Topology

 • - Star Network Topology

Bus Network Topology

Ring Network Topology

Star Network Topology

Mesh Network Topology

Recent Posts