บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย

ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย

 • สื่อกลางส่งข้อมูล

 • ชนิดของสื่อกลางส่งข้อมูล

 • การพิจารณาสื่อกลางส่งข้อมูล

 • ส่วนประกอบของเครือข่าย

 • เกณฑ์วัดประสิทธิภาพเครือข่าย

 • สรุปท้ายบท

 • แบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้

การสื่อสารข้อมูล

หมายถึง การส่งเนื้อหาที่อยู่ในรูปตัวเลขฐานสองที่เกิดจากอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สื่อกลาง (media)

สื่อกลาง( Media ) หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ ส่งผ่านของข้อมูล ข่าวสาร จากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับ

ชนิดของสื่อกลางของระบบสื่อสาร (Type of media)

 • แบบตัวนำโลหะ(Conductive metal) ได้แก่ Twisted pair, Coaxial cable

 • แบบใยแก้ว หรือพลาสติก(Glass or plastic) ได้แก่ Fiber optic

 • แบบคลื่นวิทยุ หรือเครือข่ายไร้สาย(Wireless) ได้แก่ Microwave, Satellite

สื่อกลางแบบตัวนำโลหะ เป็นสายนำสัญญาณ (Transmission line) ที่ใช้ส่งข้อมูลมี สัญญาณไฟฟ้าเป็นพาหะ แยกเป็น 2 แบบ คือ

 • สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair cable)

 • สายโคแอกเชียล (Coaxial cable)

เส้นใยนำแสง (Optical Fiber) หรือไฟเบอร์ออปติก เป็นตัวกลางของสัญญาณแสง ทำมาจากวัสดุประเภทแก้วที่มีความบริสุทธิ์มาก มีลักษณะเป็นเส้นยาวขนาดเล็ก ขนาดประมาณ เส้นผมของมนุษย์ อาศัยหลักการสะท้อน และหักเหของแสงในการส่งแสงลงไปในสาย

องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การที่คอมพิวเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง ขึ้นไป เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสารในลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

 • เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card)

 • สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ สายสัญญาณที่นิยมใช้ในระบบเครือข่าย

 • โปรโตคอล (Protocol)

 • ระบบปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System)

 • อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยง

เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface Card)

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สื่อกลางและอุปกรณ์สำหรับการรับส่งข้อมูล

ภาพเพ่ิมเติม คลิกที่นี่

อุปกรณ์เพื่อการเชื่อมโยง

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

แหล่งข้อมูล

สื่อกลางในการส่งข้อมูล คลิกที่นี่

องค์ประกอบของเครือข่าย คลิกที่นี่

Recent Posts