top of page

บทนำ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการของสายส่งสัญญาณ ชนิดของสายส่งสัญญาณ คุณสมบัติ โครงสร้างค่าพารามิตเตอร์เกี่ยวข้องกับสายส่งสัญญาณ เช่น อิมพีแดนซ์ โหลดกระแสแรงดัน การเดินทางของคลื่นในสายส่งมาตรฐานของสายส่ง หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่นวิทยุในอากาศ Polarization รูปแบบการกระจายคลื่นสายอากาศและชนิดของสายอากาศกับย่านความถี่ต่างๆการสร้างสายอากาศแบบต่างๆ สายอากาศย่าน VHF/UHF ติดตั้งและทดสอบวัดค่า SWR การสร้างสตับ บาลัน แมตชิงสายอากาศ การติดตั้งเสาอากาศ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่างๆและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง

สายส่ง Transmission Line

ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง สายหรือ สื่อที่ใช้เป็นทางทางของความถี่วิทยุจากเครื่องส่งวิทยุ หรือ จากอุปกรณ์สื่อสาร ไปยังสายอากาศ

สัญญาณที่เดินทางไปบนสายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูง หรือ ความถี่วิทยุ หรือ RF Radio Frequency ซึ่งความถี่นั้นมีแถบกว้างมาก นั่นหมายถึง ตั้งแต่ แถบความถี่ต่ำมาก จนถึงความถี่สูงพิเศษ (VLF ถึง EHF)

การเดินทางของความถี่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมากมายทั้ง ส่วนที่เป็นโครงสร้างของสาย และส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถี่ เราพอจะแยกส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น

1.ส่วนที่เป็นผลและเกี่ยวกับความถี่ของคลื่น

2.ส่วนที่เป็นโครงสร้างของสาย

3.ส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถี่

จากการแบ่งความถี่ออกเป็นแถบ หรือเป็นช่วงตามคุณลักษณะ

องค์ประกอบสำคัญของคลื่น

Recent Posts
bottom of page