top of page

หลักการเบื้องต้นของสายอากาศสายอากาส

ทำหน้าที่เป็นโหลดของระบบการส่งสัญญาณ RF เพื่อเปลี่ยนจาก RF ให้เป็น Electromagnetic

เมื่อเป็น Electromagnetic Wave ความเร็วในการเดินทางจะมีความเร็วประมาณ 300 ล้านเมตร/วินาที


เพื่อให้สามารถรับพลังงานจากสายส่งให้มากที่สุด

อิมพีแดนซ์ของสายอากาศจะต้องเท่าสายส่ง ซึ่งสภาวะนี้เราเรียกว่า Matching หรือ แมชชิ่ง
Recent Posts
bottom of page