top of page
โทรคมนาคมเบื้องต้น

2105 2116 โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้เข้าใจหลักการด้านเทคโนโลยีในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและองค์กรเกี่ยวกับการสื่อสาร

  2. เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารทางสาย  ทางคลื่นวิทยุ  และทางแสง

  3. เพื่อให้ความเข้าใจหลักการสื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล

  4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  หลักการสื่อสารข้อมูลแบบแอนาลอกและดิจิตอล การสื่อสารทางโทรศัพท์   วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไมโครเวฟ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม  การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง   หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล  ISDN  ( Integrated  Service  Digital  Network ) และโปรโตคอล (Protocol)

บทนำ

75337-telecommunication-communication-ve
TalkativeAccomplishedJellyfish-size_rest
bottom of page