April 5, 2016

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติและความเป็นมาของ การสื่อสารโทรคมนาคม

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของระบบสื่อสาร พื้นฐาน

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณหาค่าความยาวคลื่นได้

  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบของระบบสื่อสาร วิทยุเพื่อให้...

April 5, 2016

1.เครื่องส่งวิทยุ

2.วงจรออสซิลเลเตอร์

3.วงจรมัลติพลาย

4.วงจรขยายกำลัง RF

เครื่องส่งวิทยุ

      หลักการสำคัญ คือ ทำการผสมสัญญาณรูปแบบต่างๆ เข้ากับ ความถี่วิทยุ ขยายกำลัง ป้อนให้สายอากาศ แพร่กระจายออกไปในรูปของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

      

 หาพิจารณาจากรูป พ...

April 5, 2016

1.คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE

2.วงจรจูนออสซิลเลเตอร์

3.วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน

4.วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน

5.สแตกเกอร์จูน

วงจรจูน TUNE CIRCUIT

ประกอบด้วย การทำงานประสานกันระหว่าง ตัวเก็บประจุไฟฟ้า C และขดลวดเหนี่ยวนำ L กำเนดความถี่ภายใต้เงื่อนไขค่า Xc = Xl จะเป็นกา...

Please reload

Recent Posts
Please reload

© 2023 by aksorn boonchalee created with Wix.com  

  • Grey Twitter Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now